.

Άρθρο 114
Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ορίζονται στις δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (16.598).