.

Άρθρο 115
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

α/α

Κλάδος

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Εφοριακών

Πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι

5596

2

Τελωνειακών

Χίλιες τριακόσιες είκοσι οκτώ

1328

3

Δημοσιονομικών

Επτακόσιες εβδομήντα έξι

776

4

Διοικητικού Οικονομικού

Διακόσιες πενήντα τρεις

253

5

Οικονομικών Επιθεωρητών

Διακόσιες σαράντα τέσσερις

244

6

Πληροφορικής

Διακόσιες τριάντα έξι

236

7

Μηχανικών

Διακόσιες σαράντα μία

241

8

Μεταφραστών Διερμηνέων

Τέσσερις

4

9

Ιατρών

Δύο

2

10

Χημικών

Τριακόσιες τριάντα τρεις

333

11

Γεωτεχνικών

Τέσσερις

4

ΣΥΝΟΛΟ Π Ε

Εννέα χιλιάδες δέκα επτά

9017

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

α/α

Κλάδος

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Εφοριακών

Χίλιες πεντακόσιες εβδομήντα δύο

1572

2

Τελωνειακών

Τριακόσιες ενενήντα επτά

397

3

Δημοσιονομικών

Εκατόν εξήντα τρεις

163

4

Διοικητικού-Λογιοτικού

Οκτώ

8

5

Πληροφορικής

Εκατόν είκοσι δύο

122

6

Μηχανικών

Εκατό

100

7

Εργοδηγών

Επτά

7

8

Τεχνολόγων

Είκοσι

20

9

Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

Δύο

2

ΣΥΝΟΛΟ TE

Δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα μία

2391

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

α/α

Κλάδος

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Εφοριακών

Δύο χιλιάδες οκτακόσιες τρεις

2803

2

Τελωνειακών

Εξακόσιες δέκα οκτώ

618

3

Δημοσιονομικών

Τριακόσιες δέκα τρεις

313

4

Διοικητικού

Εκατόν δέκα επτά

117

5

Προσωπικού Η/Υ

Τριακόσιες τριάντα οκτώ

338

6

Τεχνικών

Είκοσι έξι

26

7

Οδηγών

Σαράντα επτά

47

8

Μεταφραστών Διερμηνέων

Τέσσερις

4

9

Τυπογράφων

Σαράντα εννέα

49

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ

Τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε

4315

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

α/α

Κλάδος

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Επιμελητών

Διακόσιες ενενήντα οκτώ

298

2

Εργατών

Δώδεκα

12

3

Προσωπικού Καθαριότητας

Ογδόντα έξι

86

4

Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων

Δέκα έξι

16

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ

Τετρακόσιες δώδεκα

412

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δέκα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε

16135

2. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου εμπεριέχονται στην κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού. Στην ίδια κατανομή εμπεριέχονται και οι προσωρινές θέσεις προσωπικού όλων των κλάδων.