.

Άρθρο 116
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμός)
1 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Τριάντα έξι 36
διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη
2 Εφοριακών Επτά 7
3 Δημοσιονομικών Έξι

6

4

Διοικητικού Οικονομικού

Δέκα τέσσερις

14

5

Πληροφορικής

Πέντε

5

6

Μηχανικών

Πέντε

5

7

Χημικών

Δύο

2

8

Φυσικών

Μία

1

Σύνολο ΠΕ

Εβδομήντα έξι

76

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

α/α

Ειδικότητα

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Διοικητικού Λογιστικού

Πέντε

5

2

Πληροφορικής

Δύο

2

Σύνολο TE

Επτά

7

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

α/α

Ειδικότητα

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Εφοριακών

Τριάντα

30

2

Δημοσιονομικών

Μία

1

3

Διοικητικού

Οκτώ

8

4

Προσωπικού Η/Υ

Διακόσιες εβδομήντα τρεις

273

5

Εργοδηγών (Δομικών Έργων)

Μία

1

6

Τεχνικών

Οκτώ

8

7

Ξυλουργών -Επιπλοποιών

Δύο

2

8

Οδηγών

Δώδεκα

12

Σύνολο ΔΕ

Τριακόσιες τριάντα πέντε

335

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

α/α

Ειδικότητα

Θέσεις (ολογράφως)

Θέσεις (αριθμός)

1

Επιμελητών

Είκοσι δύο

22

2

Εργατών

Τέσσερις

4

3

Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων

Δύο

2

4

Καθαριστριών

Δέκα

10

5

Οδηγών

Μία

1

Σύνολο ΥΕ

Τριάντα εννέα

39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τετρακόσιες πενήντα επτά

457

2. Με την καθ'οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, (ΠΕ) και (ΔΕ) Δημοσιονομικών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, (ΠΕ) και (TE) Πληροφορικής, (ΠΕ) Μηχανικών, (ΠΕ) Χημικών, (ΠΕ) Φυσικών, (TE) Διοικητικού Λογιστικού, (ΔΕ) Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ και (ΔΕ) Οδηγών του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.