.

Άρθρο 117
Προσωπικό

Στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν και οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: Έξι (6) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.