.

Άρθρο 123
Κλάδοι Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Π Ε όλων των κλάδων.