.

Άρθρο 124
Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας

Α.1. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στη Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας «Οικονομικής Πολιτικής» , προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE όλων των κλάδων «με την επιφύλαξη της περίπτωσης 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β.3. του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)»

2. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ., προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

3. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσιονομικών Ελέγχων και Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

5. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προΐστανται:

(α) των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

(β) των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

(γ) των Διευθύνσεων Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

(δ) των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(ε) των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(στ) των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

6. Των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας προΐστανται:

(α) Των Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών και της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE όλων των κλάδων.

(β) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Μηχανικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

7. Στις Διευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών ή Διοικητικού Οικονομικού ή Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE των αντίστοιχων κλάδων.

Β. Των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προΐστανται υπάλληλοι από τους ίδιους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4316/14, ΦΕΚ-270 Α/24-12-14
ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2(Ζ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 53 ΤΟΥ Ν. 4305/14, ΦΕΚ-237 Α/31-10-14 – Με την παρ. 2(θ) του άρθρου 53 του Ν. 4305/14, ΦΕΚ-237 Α/31-10-14, ορίζεται ότι : “θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει με την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014”.
ΠΡΟΣΘ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 107 ΤΟΥ Ν. 4316/14, ΦΕΚ-270 Α/24-12-14 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π.Δ. 111/14