.

Άρθρο 125
Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Περιφερειακών, Αποκεντρωμένων, Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου

1. Στις Περιφερειακές, Αποκεντρωμένες, Ειδικές Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις, καθώς και σε όλες τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

(α) στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στα Υπουργεία, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(β) στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς και στις νομαρχίες, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(γ) (αα) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, στις Φορολογικές Περιφέρειες, στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α’ τάξης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(ββ) στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α’-Β’ τάξης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(δ) στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων και στην Υποδιεύθυνση αυτής, στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

(ε) Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων, στις Διευθύνσεις των Τελωνειακών Περιφερειών, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και στα Τελωνεία Α’ τάξης και στις Υποδιευθύνσεις αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(στ) Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(ζ) Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Μηχανικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

(η) Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών ή Διοικητικού Οικονομικού ή Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE των ανωτέρω κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προΐστανται υπάλληλοι από τους ίδιους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας.