.

Άρθρο 126

Στα Τμήματα και Αυτοτελή Τμήματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών

Τμήματα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, πλην του Τμήματος Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας TE όλων των κλάδων.

Τμήμα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας TE όλων των κλάδων.

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

α) Τμήματα της Γενικής ή

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και γ) Τμήμα Π.Σ.Ε.Α.

υπάλληλοι κατηγορίας TE όλων των κλάδων.

α) Τμήματα Α'- Ανάπτυξης Εφαρμογών και Β'-Προτύπων,

Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, β) Τμήματα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών,

γ) Τμήματα Α'- Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών και Β'- Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης δ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας και ε) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

α) Τμήμα Γ'- Διαχείρισης Συμβάσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών και β) Τμήμα Γ’-Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή Διοικητικού Οικονομικού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου.

Τμήματα Δ'- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων και Σχεδιασμού Εντύπων και Ε'- Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσίας, Κοπτικών και Εμφακέλλωσης της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE οποιουδήποτε κλάδου.

[Αρχή Τροποποίησης]«Υπηρεσίες της Γε­νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 126 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2(Η) ΤΟΥ ΑΡΘ. 53 ΤΟΥ Ν. 4305/14, ΦΕΚ-237 Α/31-10-14 Με την παρ. 2(θ) του άρθρου 53 του Ν. 4305/14, ΦΕΚ-237 Α/31-10-14, ορίζεται ότι : “θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει με την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014”.

Τμήματα των Υπηρεσιών των

Γενικών Διευθύνσεων:

α) Οικονομικής Πολιτικής,

β) Δημοσιονομικής Πολιτικής

και Προϋπολογισμού,

γ) θησαυροφυλακίου και

Δημοσίου Λογιστικού,

πλην των Τμημάτων των Υ.Δ.Ε.

στους νομούς και στις

νομαρχίες,

δ) Δημοσιονομικών Ελέγχων,

πλην των Τμημάτων της

Διεύθυνσης Ελέγχου

Διαχείρισης

Συγχρηματοδοτούμενων

Προγραμμάτων και

ε) Χορήγησης Συντάξεων

Δημοσίου Τομέα.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Δημοσιονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Δημοσιονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

Τμήματα των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς και τις νομαρχίες.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3

του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Τμήματα των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων.

Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

Τμήματα των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

Τμήματα των Διευθύνσεων Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

Τμήματα: α) των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου

των Ειδικών Αποκεντρωμένων

Υπηρεσιών της Γενικής

Διεύθυνσης Φορολογικής

Διοίκησης

β) Ελέγχων και Δικαστικό και

Νομικής Υποστήριξης των

Δ.Ο.Υ. Α' τάξης και

γ) Επιστροφής Φ.Π.Α. σε

Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες

εντός και εκτός Ε.Ε. της Δ.Ο.Υ.

Κατοίκων Εξωτερικού.

που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

α) Δ.Ο.Υ. Β' τάξης και β) Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'-Β'τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'-Β' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις 1 και 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα των Διευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και των Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Τελωνειακών ή

παρόν άρθρο.

υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα:α) Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής,

β) Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, γ) Γενικών Θεμάτων και Φορολογικής Διαδικασίας της Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής, δ) Γενικών Θεμάτων και Δικαστικό και Φορολογικής Διαδικασίας της Διεύθυνσης Τελωνείων Θεσσαλονίκης, ε) Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και

στ) Τμήματα Δικαστικού, Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού των Τελωνείων Α' τάξης, καθώς και Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης αυτών, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται και θέματα Δικαστικού.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

α) Τμήμα Γενικών Θεμάτων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, β) Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Α' τάξης, στις αρμοδιότητες των οποίων δεν περιλαμβάνονται θέματα Δικαστικού και γ) Τελωνεία Β ' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, TE του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις 1 και 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, επιπέδου

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του

αυτοτελούς Τμήματος.

παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Τεχνολόγων ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και των Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών και Τμήματα Α’- Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας και Β’ -Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας TE όλων των κλάδων.

Τμήματα Γ’ - Μελετών Έργων και Στέγασης και Δ’ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE

του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Τμήματα όλων των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών ή Διοικητικού Οικονομικού ή Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας TE των ανωτέρω κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Πληροφορικής, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.