.

Εγκύλιος Ι.Κ.Α αριθ.37/2016
Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. Γ31/52/2013 & Γ31/114/2014 Γενικά Έγγραφά μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, αναφορικά με την παρακράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τις συμβάσεις που υπάγονται στο ν.4013/2011 και το τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) στο οποίο υπόκειται η παρακράτηση αυτή , σας γνωρίζουμε ότι:
Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 375 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/2016) αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 τουν.4013/2011 ως εξής «για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης».

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 8/8/16, ημερομηνία ισχύος του νόμου, ανέρχεται πλέον σε 0,06% αντί του 0,10%.

Σημειώνεται ότι, το τέλος χαρτοσήμου 3%(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), οι ΚΑΕ που χρησιμοποιούνται, καθώς και ο τρόπος απόδοσης των κρατήσεων αυτών στην Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ παραμένουν ως έχουν.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ