Πόθεν έσχες (Συμπληρωματικό άρθρο)

 

 

 

Σε συμπλήρωση του άρθρου μας με θέμα «Πόθεν έσχες» που δημοσιεύτηκε στο 17ο τεύχος του TaxPress Emagazine, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε από την Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης το υπ’ αριθ. 105/Γ/2016 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου προς ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός του 2016 και δεν υπέβαλαν στην προβλεπόμενη προθεσμία των 90 ημερών ενόψει της έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής να καταχωρίσουν την αρχική δήλωση το δυνατόν συντομότερο με την έναρξη της εφαρμογής (σ.σ. 15.10.2016) και με ημερομηνία αναφοράς το αργότερο 90 ημέρες μετά την απόκτηση της ιδιότητας που τους κατέστησε υπόχρεους.

Όσοι εκ των υπόχρεων έχουν υποβάλει ετήσιες ή αρχικές ΔΠΚ και ΔΟΣ σε έγχαρτη μορφή κατά το 2016, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στον ιστότοπο www.pothen.gr ο οποίος περιέχει:

  • συχνές ερωτήσεις
  • οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης
  • λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που θα χρειαστεί ο υπόχρεος.

Για εκπρόθεσμες δηλώσεις παλαιοτέρων ετών οι υπόχρεοι να επικοινωνήσουν με την αρχή ελέγχου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Περαιτέρω, με τροπολογία που εντάχθηκε στο ν.4427/2016, προστέθηκε εδάφιο στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθ. 2 του ν.3213/2003, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που ελέγχονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (βλ. υπόχρεοι 1ης ομάδας στο άρθρο «Πόθεν Έσχες» τ.17, Taxpress eMagazine) και από τη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (βλ. υπόχρεοι 2ης ομάδας στο άρθρο «Πόθεν Έσχες» τ.17, Taxpress eMagazine) επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση.

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και η επιτάχυνση του ελέγχου των υποχρεωτικώς ελεγχόμενων προσώπων, κατά παρέκκλιση ως προς την διαδικασία ελέγχου των μη υποχρεωτικώς ελεγχόμενων προσώπων, τα οποία οφείλουν να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, εφόσον ζητηθούν από τα όργανα ελέγχου.

Η «επισύναψη» των εγγράφων αυτών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις αρχίσει η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

 

Τέλος, δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ η υπ’ αριθ. 16327/2016 (ΦΕΚ.3300/2016) απόφαση σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) και την ηλεκτρονική υποβολή αυτών για τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 (βλ. υπόχρεοι 1ης ομάδας στο άρθρο «Πόθεν Έσχες» τ.17, Taxpress eMagazine) καθώς και η υπ’ αριθ. 1846/2016 (ΦΕΚ.3301/2016) απόφαση σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) και την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών για τα πρόσωπα που ελέγχονται από τα λοιπά αρμόδια όργανα (βλ. υπόχρεοι 2ης-5ης ομάδας στο άρθρο «Πόθεν Έσχες» τ.17, Taxpress eMagazine).