.

ΚΛΑΔΙΚΗ (ΤΟΠΙΚΗ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30.7.2015)
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Ν. Αττικής.

Κλαδική (Τοπική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής

Π.Κ.: 5/31.7.2015

Στην Αθήνα σήμερα την 30.7.2015, μεταξύ των συμβαλλόμενων στην παρούσα:
Αφενός της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό της Γεώργιο Ζηκόπουλο και τον γενικό γραμματέα Γεώργιο Παπαβαρσάμη, οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. της ως άνω εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης για την υπογραφή της παρούσας και αφετέρου του σωματείου εργαζομένων με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής», το οποίο είναι αρμόδιο για την υπογραφή της παρούσας και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο του Δ.Σ. Τσουμάνη Καίτη και τη γενική γραμματέα του Δ.Σ. Χαριτωνίδου Νικολέττα, οι οποίες είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το Δ.Σ. του ως άνω σωματείου εργαζομένων για την υπογραφή της παρούσας, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κατωτέρω αναφερόμενα μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν προσκλήσεως του ανωτέρω σωματείου εργαζομένων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν.1876/1990:
Ενόψει της επικείμενης λήξεως της χρονικής διάρκειας ισχύος της προηγούμενης τοπικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων μερών (31.8.2015) και κατόπιν αιτήματος του ως άνω σωματείου εργαζομένων περί αυξητικής αναπροσαρμογής του ωρομισθίου των εργαζομένων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν μεταξύ τους τοπική κλαδική Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Ν. Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:
Συνάπτουν μεταξύ τους Τοπική Κλαδική Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:

1. Αποδοχές
Στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας υπάγονται όσοι απασχολούνται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής με διάφορες ειδικότητες και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:
i) Για τους διδάσκοντες ξένες γλώσσες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των 5,40 €.
ii) Για τους διδάσκοντες ξένες γλώσσες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1.800 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των 6,60 €.
iii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1.801 έως 2.700 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των 6,60 €.
iv) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2.701 και άνω ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των 6,60 €.
Β) Τα βασικά ωρομίσθια, όπως ανωτέρω ορίζονται, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετίας, δηλαδή για τους εργαζόμενους:
i) της περίπτωσης Αiii οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού 0,20 €,
ii) της περίπτωσης Αiv οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού 0,40 €.
Γ) Στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα γάμου το οποίο ισούται με 10% επί του ποσού του βασικού ωρομισθίου, έτσι όπως το ωρομίσθιο αυτό προσδιορίστηκε ανωτέρω στις περιπτώσεις Αi, Αii, Αiii και Αiv,
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως φύλλου εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους - χήρους.
Για τη λήψη των επιδομάτων αυτών ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο λογιστήριο της επιχείρησης τα σχετικά δικαιολογητικά.
Δ) Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λπ.) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας τα κατώτατα όρια μισθού/ημερομισθίου ορίζονται όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. υπαλλήλων/εργατοτεχνιτών.

2. Θεσμικά θέματα
α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10 λεπτά.
β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.
γ) Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.
δ) Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με τον νόμο.
ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.
στ) οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι εργάσιμες
ζ) Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του καθηγητή μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του καθηγητή λόγω κατάργησής τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λπ.), δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

3. Μεταβατική γενική ρύθμιση
Όλες οι λοιπές διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. που δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση ή δεν έχουν τροποποιηθεί από τον νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Ισχύς - Διάρκεια
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. έχει διάρκεια τριών ετών αρχής γενομένης από την 1.9.2015 έως και την 31.8.2018.