.

ΔΕΦΚΦ Δ 1150421 ΕΞ 18.10.2016
Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1149/3.10.2016-Τροποποίηση της αρ.πρωτ ΠΟΛ.1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ B'1725) - Μείωση ορίου αποδείξεων λιανικής πώλησης

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1149/3.10.2016, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3231 τεύχος Β’ και ισχύει 15 ημέρες από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 21.10.2016 με την οποία τροποποιείται η αριθ. πρωτ ΠΟΛ.1338/96 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 αυτής. Ειδικότερα με την εν λόγω τροποποίηση μειώνεται το προβλεπόμενο όριο αποδείξεων λιανικής πώλησης στο πόσο των 50 ευρώ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ