.

ΔΔΘΤΟΚ Α 1151124 ΕΞ 20.10.2016
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1778 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα , καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 

ΣΧΕΤ:α. Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. .
β. Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1778 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 272 /07.10.2016) και ισχύει από 08.10.2016 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, έστω και περιελιγμένων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που είναι κομμένα κατά μήκος και των «στενών φύλλων»), που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, μη επιστρωμένων ή επιχρισμένων με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένων.

Το υπό εξέταση προϊόν δεν περιλαμβάνει:

  • προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα ή προϊόντα έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές,
  • προϊόντα από χάλυβα εργαλείων και προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής,
  • προϊόντα, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με πάχος μεγαλύτερο από 10mm και με πλάτος 600 mm ή παραπάνω, και
  • προϊόντα, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, πάχους από 4,75 mm έως και 10mm και πλάτους 2 050 mm ή παραπάνω.

Το υπό εξέταση προϊόν κατατάσσεται σήμερα στους κωδικούς ΣΟ 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (κωδικός TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (κωδικός TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex7226 19 10 (κωδικός TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 και 7226 91 99 και είναι καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Οι συντελεστές του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ ανέρχονται σε ποσοστό από 13,2 έως 22,6 % ανάλογα με την εταιρεία.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης του προϊόντος υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία να ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, τα φύλλα 3 και 3α και να επαναριθμήσουν τα υπόλοιπα φύλλα του Κεφαλαίου 72, του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (α'σχετική).

3. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστελλόμενα φύλλα, τα φύλλα του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (β'σχετική)

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ