.

Άρθρο 1
Σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

1. Συνιστάται ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), υπαγόμενη διοικητικά στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Σκοπός της Α.Π.Α. είναι η ρύθμιση και η εποπτεία των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών αερολιμένων και η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η Α.Π.Α. αποτελεί το ρυθμιστή της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων.

3. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υποβάλλει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής.

4. Η Α.Π.Α. συγκροτείται από τον Διοικητή και το Εκτελεστικό Συμβούλιο και υποστηρίζεται στο έργο της από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη δομή της.

5. Η Α.Π.Α. είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

6. Η Α.Π.Α. έχει ως αρμοδιότητα τη ρύθμιση των κανονισμών και την εποπτεία λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των διεθνών συμβάσεων και ιδίως της Συνθήκης του Σικάγο για την πολιτική αεροπορία, καθώς και για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πολιτική αεροπορία.

7. Η Α.Π.Α. ορίζεται ως: α) η εθνική αρχή αεροναυτιλίας για τους σκοπούς του Κανονισμού 216/2008,

β) η ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ,

γ) η εθνική εποπτική αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού 549/2004.

8. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών και των χρηστών των αερολιμένων σχετικά με τη δίκαιη και αντιπροσωπευτική επιβολή τελών.

9. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια: α) για την έκδοση, ανανέωση, κατάργηση, διατήρηση και ανάκληση κάθε είδους άδειας και πιστοποίησης για την πραγματοποίηση αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων πολιτικής αεροπορίας όπως και για την πτητική λειτουργία, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των αεροσκαφών και γενικά του εξοπλισμού πολιτικής αεροπορίας.

10. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για την αναγνώριση και αποδοχή των τίτλων, των αδειών και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από άλλες αρχές και είναι απαραίτητα για την άσκηση του οποιουδήποτε επαγγέλματος ή δραστηριότητας στο χώρο της αεροναυτιλίας.

11. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της Συνθήκης του Σικάγο.

12. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας αλλά και τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας από έκνομες ενέργειες στην πολιτική αεροπλοΐα.

13. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο αλλά και τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία από έκνομες ενέργειες των χρηστών των αερομεταφορών, καθώς και τη συνεργασία με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (EASA) προκειμένου να διεξάγουν από κοινού επιθεωρήσεις και ελέγχους στην Ελλάδα.

14. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για την εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τους τομείς της αρμοδιότητας της.

15. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για την έκδοση οδηγιών και κανονισμών αλλά και για την εποπτεία στο χώρο των τελών αερολιμένων, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και για την εισαγωγή και την εφαρμογή ενός κοινού και διαφανούς συστήματος επιβολής τελών στην περίπτωση των αερολιμένων που λειτουργούν σε ενιαίο δίκτυο για την εξυπηρέτηση ευρύτερης περιοχής είτε στην περίπτωση των αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.