.

Άρθρο 5
Σώμα Εποπτών και Γραφείο Συντονισμού Σώματος Εποπτών

1. Συστήνεται στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας Σώμα Εποπτών, το οποίο συγκροτείται από προσωπικό της Α.Π.Α. με αυξημένα προσόντα. Τα τυπικά προσόντα, ο τρόπος επιλογής και εκπαίδευσης, καθώς και οι ειδικότητες των υπαλλήλων που συγκροτούν το Σώμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Σκοπός του Σώματος Εποπτών είναι ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της λειτουργίας των αερολιμένων, σε συνεργασία με τις εγκατεστημένες, σε αυτούς, μονάδες της Α.Π.Α., προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Α.Π.Α..

3. Το Γραφείο Συντονισμού Σώματος Εποπτών συγκροτεί, με εντολή του Διοικητή, κλιμάκια τριών (3) τουλάχιστον υπαλλήλων, με την ιδιότητα του Επόπτη. Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι ο συντονισμός της διενέργειας επί τόπου επιθεωρήσεων στους Αερολιμένες της Χώρας, με σκοπό την εξακρίβωση της σύμφωνης, με τους Κανονισμούς, λειτουργίας των Αερολιμένων.