.

Άρθρο 6
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή

Το αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπάγεται απευθείας στο Διοικητή. Λειτουργεί και στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με σκοπό την επιμέλεια της γραμματειακής υποστήριξης και τη διευκόλυνση της, με κάθε μέσο, επικοινωνίας του, τόσο με τις οργανικές μονάδες της όσο και με φορείς εκτός αυτής. Διατηρεί πρωτόκολλο, αρχείο εγγράφων και αλληλογραφίας του Διοικητή, καθώς και βιβλίο επισκεπτών και συναντήσεων.