.

Άρθρο 8
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

1. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει ως αρμοδιότητες:

α. Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες, τους ιδιωτικούς φορείς και τους πολίτες.

β. Την επιμέλεια θεμάτων εθιμοτυπίας, εξυπηρέτησης επισήμων προσώπων και λοιπών προσωπικοτήτων, στο πλαίσιο του έργου και των αρμοδιοτήτων της, καθώς και εορταστικών εκδηλώσεων και προβολής του έργου της.

γ. Την παρακολούθηση, επισήμανση, συλλογή και κατάλληλη αρχειοθέτηση ειδήσεων και δημοσιευμάτων, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο της και ανάλογη ενημέρωση του Διοικητή.

δ. Την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε., για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Το Γραφείο της παραγράφου 1 στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία τίθεται υποχρεωτικά όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του Διοικητή.