.

Άρθρο 9
Γραφείο Συμβούλων Διοικητή

1. Το Γραφείο Συμβούλων Διοικητή υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και σκοπό έχει να επικουρεί αυτόν, κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε θέματα επιχειρησιακής, τεχνικής, οικονομικής και νομικής φύσης, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους, τους κανονισμούς της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς όφελος αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου της παραγράφου 1 συστήνονται πέντε (5) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον θέσεις πληρούνται από υπαλλήλους με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου.

3. Επίσης, για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Συμβούλων Διοικητή δύναται να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω διαδικασιών και χρηματοδότησης του προγράμματος συμβουλευτικών υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.), προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου σε τεχνικά, νομικά, αεροπορικά και άλλα θέματα.