.

Άρθρο 11
Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

1. Η Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπάγεται στον Διοικητή και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Την ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία των Διευθύνσεων και των υπολοίπων οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

β. Την έκδοση αποφάσεων ελέγχου και το συντονισμό του ελεγκτικού έργου που διεξάγουν οι Διευθύνσεις, κατά αρμοδιότητα, είτε κατόπιν εντολής της Διοίκησης είτε κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων.

γ. Τη διαβίβαση προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (Business Plan) που συντάσσει η Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας.

δ. Την ευθύνη για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο, σύμφωνα με το ν. 4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει, και ιδίως των διατάξεων αυτού περί Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.