.

Άρθρο 14
Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

Α) Τμήμα Οργάνωσης Σχεδίων με αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό θεμάτων αναφερομένων σε σχέδια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες, για την ΠΣΕΑ, διατάξεις.

β. Την κάλυψη απαιτήσεων σε μέσα υλοποίησης των σχεδίων, αναστολές κατάταξης προσωπικού της Υπηρεσίας, εξουσιοδοτήσεις προσωπικού, μέτρα συναγερμού.

γ. Τη συμμετοχή σε ασκήσεις, θέματα NATO και πολεμικά σχέδια.

Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, με αρμοδιότητα:

Το χειρισμό, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και σχέδια που ισχύουν, θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά ατυχήματα, την εισήγηση χρήσης δημοσίων ή ιδιωτικών μέσων και τη συμμετοχή σε ασκήσεις.

Γ) Τμήμα Υπαρχείου και Υπογραμματείας, με αρμοδιότητα:

Τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως διαβαθμισμένης αλληλογραφίας, εθνικής και NATO, και το χειρισμό αυτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού.