.

Άρθρο 26
Σκοπός και δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Αποστολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) είναι η οργάνωση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και η διαχείριση και λειτουργία αεροδρομίων και υδατοδρομίων. Η Υ.Π.Α. υπάγεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

2. Η Υ.Π.Α. συγκροτείται από τον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και δύο (2) Υποδιοικητές, τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, καθώς και Εκτελεστικό Συμβούλιο.

3. Στον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπάγονται:

α. η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥ).

β. η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

γ. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή.

δ. το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ε. το Γραφείο Συμβούλων Διοικητή.

στ. το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης.

4. Στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας υπάγονται: α. η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.)

β. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και

γ. το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

5. Στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων υπάγεται:

α. Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων,

β. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή και

γ. το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή.

6. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥ), αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

β. Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

γ. Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης.

δ. Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

7. Η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.), αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών -Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.).

β. Διεύθυνση Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.Α.Θ.Μ.).

γ. Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

δ. Διεύθυνση Συστημάτων Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

ε. Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναερίου Χώρου.

στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας.

ζ. Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών A.I.S.

η. Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων.

θ. Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Μείζονος Συντήρησης. Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας και Προστασίας.

ι. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

ια. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων.

8. Η Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες:

α. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

β. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων.

γ. Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας.

δ. Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες Λειτουργίας Αερολιμένων.

ε. Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες Λειτουργίας Υδατοδρομίων.

9. Οι οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου αποτελούν Αυτοτελή Γραφεία και επιτελούν το έργο για το οποίο συστήθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες και την αποστολή της Υπηρεσίας.