.

Άρθρο 31
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Το αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή. Λειτουργεί και στελεχώνεται με υπαλλήλους της Υπηρεσίας με σκοπό τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του τόσο με τις οργανικές μονάδες όσο και με φορείς εκτός Υπηρεσίας. Διατηρεί πρωτόκολλο, αρχείο εγγράφων και αλληλογραφίας του Διοικητή, καθώς και βιβλίο επισκεπτών και συναντήσεων.