.

Άρθρο 28
Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας

1. Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας διορίζεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27.

2. Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης και διοικεί με τρόπο ανεξάρτητο και κατά την κρίση του, είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής, εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Η διάρκεια της θητείας του Υποδιοικητή ορίζεται πενταετής.