.

Άρθρο 29
Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

1. Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων διορίζεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27.

2. Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής, εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των αερολιμένων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η διάρκεια της θητείας του Υποδιοικητή ορίζεται πενταετής.