.

Άρθρο 32
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας

Το αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας υπάγεται απευθείας στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας. Λειτουργεί και στελεχώνεται με υπαλλήλους της Υπηρεσίας με σκοπό τη γραμματειακή υποστήριξη του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του τόσο με τις οργανικές μονάδες όσο και με φορείς εκτός Υπηρεσίας. Διατηρεί πρωτόκολλο, αρχείο εγγράφων και αλληλογραφίας του Διοικητή, καθώς και βιβλίο επισκεπτών και συναντήσεων.