.

Άρθρο 35
Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας

Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας υπάγεται απευθείας σε αυτόν και παρέχει υποστήριξη στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κατά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα νομικής φύσης. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου συστήνονται, με απόφαση Διοικητή, δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου.