.

Άρθρο 40
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ)

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και έχει την ευθύνη για το συντονισμό διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων που αφορούν και διατρέχουν το σύνολο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αμφίδρομη επικοινωνία των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας με τις υπόλοιπες κρατικές αρχές και ιδίως για την εισαγωγή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του εθνικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των Δημοσίων Φορέων. Λειτουργεί υποστηρικτικά και δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.