.

Άρθρο 44
Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

Α) Τμήμα Οργανώσεως Σχεδίων με αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες για την ΠΣΕΑ διατάξεις, θεμάτων αναφερομένων σε σχέδια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης.

β. Προσδιορισμός απαιτήσεων Απαιτήσεις σε μέσα υλοποίησης των σχεδίων, αναστολές κατάταξης προσωπικού της Υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεις προσωπικού, μέτρα συναγερμού.

γ. Τη συμμετοχή σε ασκήσεις, θέματα NATO και πολεμικά σχέδια.

Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών με αρμοδιότητα:

Το χειρισμό, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις - σχέδια που ισχύουν για αυτά, θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά ατυχήματα, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, την εισήγηση για χρησιμοποίηση δημοσίων ή ιδιωτικών μέσων και τη συμμετοχή σε ασκήσεις.

Γ) Τμήμα Υπαρχείου και Υπογραμματείας με αρμοδιότητα:

Τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως διαβαθμισμένης αλληλογραφίας εθνικής και NATO και το χειρισμό αυτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού.