.

Άρθρο 50Α
Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας

Συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης στη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) Τμήματα. Οι αρμοδιότητες και οι ονομασίες των Τμημάτων της Διεύθυνσης θα προσδιοριστούν με προεδρικό διάταγμα.