.

Άρθρο 73
Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του προσωπικού της καθορίζονται στην υποπερίπτωση ββ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της από 29 Δεκ. 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41 του ν. 3979/ 2011, εξαιρουμένων των υπαλλήλων Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33).

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου άρχεται την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τη δημοσίευση του.