.

Άρθρο 61
Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

Α) Τμήμα Ασφάλειας και Ποιότητας Αερολιμένων με αρμοδιότητες:

α. Τη μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση και ανάπτυξη των αερολιμένων της Χώρας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης της αεροπορικής κίνησης στους αερολιμένες.

β. Την καθιέρωση κριτηρίων και το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης και εκμετάλλευσης των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών.

γ. Τον καθορισμό συστημάτων μεθόδων και διαδικασιών διευκολύνσεων στους αερολιμένες.

δ. Την εκπόνηση κανονισμών και το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των αερολιμένων, την εισήγηση για την έγκριση αερολιμενικών διατάξεων και το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την άσκηση αερολιμενικού ελέγχου.

ε. Την καθιέρωση κριτηρίων διάθεσης χώρων στους αερολιμένες.

στ. Την εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών κανονισμού εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

ζ. Τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας Αερολιμένων, την εποπτεία λειτουργίας αερολιμενικών υπηρεσιών και την τήρηση στοιχείων σε θέματα εξειδίκευσης προσωπικού, καθώς και τη στελέχωση τους.

η. Την παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης του ίδιου προσωπικού και μέριμνα βελτίωσης αυτής.

θ. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε μεταφορικά μέσα ειδικά οχήματα και λοιπά μέσα εξυπηρέτησης αερολιμένων, χειρισμός θεμάτων εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και εκπόνηση των συνθέσεων του σχετικού υλικού.

ι. Την εκπόνηση κανονισμών και το χειρισμό θεμάτων εναποθήκευσης και ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα.

ια. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε μέσα και υλικά πυρασφάλειας αερολιμένων, την εκπόνηση κανονισμών και διαδικασιών πυρασφάλειας αερολιμένων και τη μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας.

ιβ. Την εκπόνηση σχεδίων μετακίνησης ακινητοποιηθέντων αεροσκαφών εντός της περιοχής κινήσεως των αερολιμένων και την εκπόνηση σχεδίων καταστάσεων ανάγκης αεροσκαφών.

ιγ. Την καθιέρωση κριτηρίων που αφορούν στα εμπόδια εντός των ορίων των αερολιμένων και σε περιοχές που επηρεάζουν την αεροπλοΐα και το χειρισμό θεμάτων αποφυγής δημιουργίας εμποδίων στις παραπάνω περιοχές.

ιδ. Την εκπόνηση σχεδίων διαγράμμισης περιοχής κινήσεως αερολιμένων.

Β) Τμήμα Ασφάλειας Έκνομων Ενεργειών με αρμοδιότητες:

α. Την πολιτική και το σχεδιασμό απαιτήσεων ασφάλειας Αερομεταφορών, την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (ΕΠΑΠΑ), καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

β. Την ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας, την εκπόνηση μελετών και τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και αποδεκτών πρακτικών για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

γ. Τον καθορισμό απαιτήσεων εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια φορέων.

δ. Τη συμμετοχή στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης (γενικές και ειδικές επιθεωρήσεις, δοκιμές ελέγχου κ.ά.) για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΕΠΑΠΑ και του ΕΠΠΕΑΠΑ.

ε. Την εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις ασφάλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

στ. Την παρακολούθηση Εφαρμογής Προτύπων Ασφάλειας Αερολιμένων και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων εξέταση ή/και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερολιμένων, και αεροπορικών εγκαταστάσεων.

ζ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης σε αερολιμένες, και αεροπορικές εγκαταστάσεις, κρατικές ή μη, για τη διαπίστωση εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια φορείς των προβλεπόμενων στο ΕΠΑΠΑ μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας, σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ, καθώς και παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των ευρημάτων του Σώματος Εποπτών.

η. Την καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων από τους διάφορους φορείς μέτρων ασφάλειας.

θ. Το χειρισμό θεμάτων σχετικά με την έρευνα ιστορικού προσωπικού αερολιμένων και λοιπών φορέων σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών εισόδου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στο ΕΠΑΠΑ.

ι. Την παρακολούθηση Εφαρμογής Προτύπων Ασφάλειας Αερομεταφορέων, Φορέων Φορτίου και Προμηθειών Πτήσης και την εξέταση και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερομεταφορέων, φορέων φορτίου και προμηθειών πτήσης, καθώς και εξέταση πλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και έγκριση γνωστών αποστολέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΑΠΑ.

ια. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης, συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων, καθώς και φορέων προμηθειών πτήσης, σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ.

ιβ. Την παρακολούθηση της διαδικασίας και της πορείας αποκατάστασης των διαπιστώσεων των επιθεωρήσεων ασφάλειας, την καταγραφή ελλείψεων και εισηγήσεις για αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω φορέων.

ιγ. Τον εξοπλισμό ασφάλειας και την εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με το ΕΠΑΠΑ, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εν γένει νομοθεσίας, το σχεδιασμό από τεχνική άποψη της εγκατάστασης εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

ιδ. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ιε. Την παρακολούθηση και τεχνικός έλεγχος της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφάλειας αερομεταφορών σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ.

Γ) Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων, με αρμοδιότητες:

α. Τη συλλογή, αξιολόγηση και διερεύνηση περιστατικών και συμβάντων στο χώρο των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων.

β. Τη σύνταξη ετήσιας Έκθεσης Συμβάντων, καθώς και εισήγησης βελτίωσης προς τη Διοίκηση.