.

Άρθρο 64
Συντονιστής Λειτουργίας Αερολιμένα

Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων Λειτουργίας των υπό διαχείριση Υ.Π.Α. Αερολιμένων έχουν την ευθύνη για το συντονισμό της συνολικής λειτουργίας των Αερολιμένων.