.

Άρθρο 67
Μισθολογικές διατάξεις προσωπικού

1. Στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται οι μισθολογικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/ 2015 (Α' 173), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 (Α΄16), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 76 του παρόντος.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3913/2011 παραμένει σε ισχύ.