.

Άρθρο 66
Εξουσιοδοτήσεις

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α. Την τροποποίηση και προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου του Δεύτερου Μέρους του Π.δ. 56/1989 (Α' 28) ως ισχύει.

β. Την τροποποίηση και προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου του Π.δ. 52/2012 (Α' 102) ως ισχύει.

γ. Τις αρμοδιότητες των Διοικητών και Υποδιοικητών του παρόντος νόμου.

δ. Τη στελέχωση, αρμοδιότητες, κατανομή και διάρθρωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου.

ε. Ζητήματα τοποθέτησης, μετάταξης, απόσπασης προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου, των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων του παρόντος νόμου.

στ. Τα ζητήματα επιλογής νέων Προϊσταμένων των οργανικών δομών του παρόντος, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα σύστασης και συγκρότησης των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ζ. Τα θέματα που άπτονται της χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου.

η. Τα ζητήματα κατανομής, διαχείρισης και απόδοσης των επιδομάτων και των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 (Α' 16).

θ. Την εξειδίκευση των υψηλών τυπικών προσόντων του προσωπικού των Τμημάτων Προϋπολογισμού, Δαπανών και Εσόδων και Διαγωνισμών και Συμβάσεων του παρόντος νόμου.

ι. Κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου.