.

Άρθρο 68
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Στην αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συστήνονται διακριτά Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για το προσωπικό κάθε μίας εξ αυτών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ως εκάστοτε ισχύει. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει να λειτουργεί το υφιστάμενο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66.