.

Άρθρο 71
Στελέχωση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης επιτρέπεται η μετάταξη/μεταφορά μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, καθώς και δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και εταιρειών του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005, στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του συναρμόδιου Υπουργού του φορέα από τον οποίο προέρχονται οι υπάλληλοι ή οι δικηγόροι, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των αρμοδίων οργάνων των φορέων χωρίς ηλικιακό περιορισμό, κατά προτεραιότητα σε: α) κενή οργανική θέση, β) με μεταφορά θέσης εφόσον δεν υφίσταται κενή οργανική και γ) σε συνιστώμενη προσωποπαγή.

Για τη μετάταξη/μεταφορά μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, καθώς και δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011.

2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης επιτρέπεται η απόσπαση μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων, καθώς και δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και εταιρειών του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του συναρμόδιου Υπουργού του φορέα από τον οποίο προέρχονται οι υπάλληλοι ή οι δικηγόροι, κατόπιν αίτησης τους, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των αρμοδίων οργάνων των φορέων ή εταιρειών και χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι και δικηγόροι υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τους φορείς υποδοχής.

3. Για ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους κάλυψης άμεσων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης επιτρέπεται η μετακίνηση των υπαλλήλων και των δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή μεταξύ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης των Διοικητών των Υπηρεσιών. Οι τακτικές αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν την Υπηρεσία προέλευσης. Τυχόν πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή ή άλλου είδους απασχόληση καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσία οι υπάλληλοι.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι 30.6.2017.