.

Άρθρο 72
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Οι υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση απώλειας της ειδικότητας του ελεγκτή και υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεκτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.δ. 8/2004 (Α'4), μετατάσσονται αυτοδικαίως σε κλάδο αντίστοιχο των τυπικών τους προσόντων, σε κενή οργανική ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.