.

Άρθρο 76
Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του παρόντος:

α. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Οργανισμού της ΥΠΑ, οι διατάξεις του Π.δ. 52/2012 (Α΄ 102), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία αυτής.

β. Για την ομαλή μετάβαση στις νέες δομές, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο:

αα) Μέχρι την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκτελεί ο υπηρετών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Διοικητής της ΥΠΑ.

ββ) Ο υπηρετών κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διοικητής της ΥΠΑ, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του ως Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου μέχρι τη λήξη της θητείας του. Από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ως άνω Διοικητή της ΥΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 για την επιλογή Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

γγ) Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, διατηρεί χωρίς καμία μεταβολή το υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς που το διέπει και αξιοποιείται στο σύνολο του για την κάλυψη των αναγκών τόσο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητή, το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατανέμεται και τοποθετείται στις οργανικές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης τους.

γ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας αεροδρομίων στα παραχωρηθέντα δια συμβάσεων αεροδρόμια έως την παράδοση των αεροδρομίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε σύμβασης παραχώρησης.

δ. Το άρθρο 34 του ν. 2682/1999 (Α' 16), όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ εκτός της παραγράφου 6 αυτού, η οποία καταργείται.

ε. Το άρθρο 34Α του ν. 2682/1999 (Α' 16), όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ, εκτός της παραγράφου 5 αυτού, η οποία καταργείται.

στ. Εξακολουθεί να ισχύει κάθε άλλη ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στις εκάστοτε κυρωθείσες με νόμο συμβάσεις παραχώρησης της διαχείρισης αερολιμένων.