.

Άρθρο 78
Παράταση της προθεσμίας για κεραιοσυστήματα

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 4053/2012 (Α' 44), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α'73) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 12 του ν. 4339/2015 (Α' 133), όπως και στις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 του ν. 4313/2014 (Α'261), όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για διάστημα όχι ανωτέρω των έξι (6) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.