.

Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των Κεφαλαίων Α' και Β' του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 66 και των υπολοίπων διατάξεων από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.