.

Επιδόματα ΟΓΑ με ένα πιστοποιητικό λιγότερο

Με ένα πιστοποιητικό λιγότερο θα διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που είναι στην αρμοδιότητα του ΟΓΑ.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη κανονιστική πράξη, οι υπηρεσίες του ΟΓΑ υποχρεούνται να αναζητούν οι ίδιες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, μέσω της πλήρους πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου.

Κατόπιν τούτου, δεν επιτρέπεται οι υπηρεσίες αυτές να ζητούν από τους πολίτες την υποβολή των δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων, αναφέρεται στην απόφαση.

Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες του ΟΓΑ επιτρέπεται να ζητούν από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους.

♦ Αναλυτικά η PDF iconΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ