.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Βερολίνο, στις 29 Οκτωβρίου 2014 για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών με το Παράρτημα ΣΤ' που τη συνοδεύει, καθώς και τα Παραρτήματα Β', Γ' και Δ' με τις γνωστοποιήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 της ίδιας Συμφωνίας, των οποίων τα κείμενα της Δήλωσης σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, της Πολυμερούς ΣΑΑ με το Παράρτημα ΣΤ' σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και των Παραρτημάτων Β', Γ' και Δ' σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση όλων των ανωτέρω στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογράφων Γκίκας Χαρδούβελης, Υπουργός Οικονομικών, εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, δηλώνω ότι δια της παρούσης συμφωνεί να τηρεί τις διατάξεις της
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η «Συμφωνία» και επισυνάπτεται στην παρούσα Δήλωση.

Διαμέσου της παρούσας Δήλωσης, η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας θα θεωρείται υπογράφουσα της Συμφωνίας από τις 29 Οκτωβρίου 2014. Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ ως προς την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας σύμφωνα με το Τμήμα 7 αυτής.
Η γνωστοποίηση του Παραρτήματος ΣΤ που αναφέρεται στο Τμήμα 3(3) της Συμφωνίας κατατίθεται με την παρούσα.
Υπογράφεται στο Βερολίνο στις 29 Οκτωβρίου 2014.
Γκίκας Χαρδούβελης
Υπουργός Οικονομικών

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι δικαιοδοσίες των υπογραφόντων την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (η «Συμφωνία») αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη ή εδάφη που καλύπτονται από τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα η τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (η «Σύμβαση») ή έχουν υπογράψει ή έχουν εκφράσει την πρόθεση τους να υπογράψουν τη Σύμβαση και αναγνώσουν ότι η Σύμβαση πρέπει να είναι σε ισχύ σε σχέση με τους υπογράφοντες, προτού πραγματοποιηθεί η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι δικαιοδοσίες προτίθενται να βελτιώσουν τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση τους αναφορικά με την αμοιβαία συνδρομή σε φορολογικά θέματα·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ, με τις χώρες της Ομάδας G20, για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, μια χώρα που έχει υπογράψει ή έχει εκφράσει την πρόθεση της να υπογράψει τη Σύμβαση θα καθίσταται Δικαιοδοσία όπως ορίζεται στο Τμήμα 1 της παρούσας Συμφωνίας, μονό αφού έχει καταστεί Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης·
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι νόμοι των αντίστοιχων Δικαιοδοσιών απαιτούν ή αναμένεται να απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένους λογαριασμούς και να ακολουθούν συναφείς διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, σύμφωνες με το πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής που προβλέπεται στο Τμήμα 2 της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, αναμένεται πως οι νόμοι της Δικαιοδοσίας θα τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν για να αντικατοπτρίζουν τις επικαιροποιήσεις του Κοινού Προτύπου Αναφοράς και όταν αυτές οι αλλαγές θεσπιστούν από μια Δικαιοδοσία, ο ορισμός του Κοινού Προτύπου Αναφοράς θα θεωρείται ότι αναφέρεται στην επικαιροποιημένη έκδοση ως προς αυτή τη Δικαιοδοσία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κεφάλαιο III της Σύμβασης εγκρίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές των Δικαιοδοσιών να συμφωνούν το πεδίο και τους τρόπους εφαρμογής τέτοιων αυτομάτων ανταλλαγών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Άρθρο 6 της Σύμβασης προβλέπει ότι δύο ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμφωνούν αμοιβαία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και η ανταλλαγή των πληροφοριών θα πραγματοποιείται σε διμερή βάση μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι Δικαιοδοσίες διαθέτουν ή αναμένεται να διαθέτουν μέχρι τη χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανταλλαγή (i) τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη Σύμβαση και (Μ) την υποδομή για μια αποτελεσματική σχέση ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των καθιερωμένων διαδικασιών για τη διασφάλιση έγκαιρης, ακριβούς και εμπιστευτικής ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελεσματικών και αξιόπιστων επικοινωνιών, καθώς και δυνατοτήτων για την ταχεία επίλυση ερωτημάτων και θεμάτων σχετικά με τις ανταλλαγές ή τα αιτήματα για ανταλλαγές και την εφαρμογή των διατάξεων του Τμήματος 4 της παρούσας Συμφωνίας).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι Αρμόδιες Αρχές των δικαιοδοσιών προτίθενται να συνάψουν συμφωνία για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης βάσει της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει της Σύμβασης, με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών (εάν υπάρχουν), με σεβασμό στο δίκαιο της ΕΕ (κατά περίπτωση) και υπό την προϋπόθεση της εμπιστευτικότητας και άλλων μέτρων προστασίας που προβλέπονται στη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που περιορίζουν τη χρήση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται βάσει αυτής.

Ως εκ τούτου, οι Αρμόδιες Αρχές συμφώνησαν τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

α) ο όρος «Δικαιοδοσία» σημαίνει μια χώρα ή έδαφος σε σχέση με την οποία η Σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζεται, είτε μέσω υπογραφής και επικύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 28, είτε μέσω εδαφικής επέκτασης σύμφωνα με το Άρθρο 29 και η οποία αποτελεί υπογράφοντα της παρούσας Συμφωνίας.
β) ο όρος «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει, για κάθε αντίστοιχη Δικαιοδοσία, τα πρόσωπα και τις αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της Σύμβασης.
γ) ο όρος «Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Δικαιοδοσίας» σημαίνει, για κάθε αντίστοιχη Δικαιοδοσία, (i) οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που είναι κάτοικος της Δικαιοδοσίας, εξαιρουμένου οποιουδήποτε υποκαταστήματος αυτού του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που ευρίσκεται εκτός της Δικαιοδοσίας, και (ii) οποιοδήποτε υποκατάστημα Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που δεν είναι κάτοικος της Δικαιοδοσίας, εάν αυτό το υποκατάστημα ευρίσκεται στη Δικαιοδοσία.
δ) ο όρος «Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» σημαίνει οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Δικαιοδοσίας που δεν είναι Μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
ε) ο όρος «Δηλωτέος Λογαριασμός» σημαίνει ένα Χρηματοοικονομικό Λογαριασμό που τηρείται από ένα Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και ο οποίος, βάσει των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που είναι σύμφωνες με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, έχει προσδιοριστεί ως λογαριασμός που τηρείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα σε σχέση με άλλη Δικαιοδοσία ή από μια Παθητική Μη Χρηματοπιστωτική Οντότητα με ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα σε σχέση με άλλη Δικαιοδοσία.
στ) ο όρος «Κοινό Πρότυπο Αναφοράς» σημαίνει το πρότυπο για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών για φορολογικά θέματα (που συμπεριλαμβάνει τα Σχόλια), το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ, με τις χώρες της Ομάδας G20.
ζ) ο όρος «Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου» σημαίνει τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ που, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 24 της Σύμβασης, παρέχει υποστήριξη στο συντονιστικό όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης.
η) ο όρος «Συμφωνία σε ισχύ και εφαρμογή» σημαίνει, αναφορικά με οποιεσδήποτε δύο Αρμόδιες Αρχές, ότι αμφότερες οι Αρμόδιες Αρχές έχουν εκφράσει την πρόθεση τους για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην υποπαράγραφο 2.1 του Τμήματος 7.
Οι Αρμόδιες Αρχές για τις οποίες η παρούσα Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ε.

2. Οποιοσδήποτε όρος με κεφαλαία γράμματα που δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία έχει την έννοια που του αποδίδεται εκείνη τη χρονική στιγμή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δικαιοδοσίας που εφαρμόζει τη Συμφωνία, ενώ αυτή η έννοια πρέπει να είναι σύμφωνη με την έννοια που καθορίζεται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς. Οποιοσδήποτε όρος που δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα ή αν οι Αρμόδιες Αρχές συμφωνούν σε μια κοινή έννοια (όπως επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο), έχει την έννοια που του αποδίδεται εκείνη τη χρονική στιγμή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δικαιοδοσίας που εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία, ενώ οποιαδήποτε έννοια σύμφωνα με τους εφαρμοστέους φορολογικούς νόμους αυτής της Δικαιοδοσίας υπερισχύει έναντι της έννοιας που αποδίδεται στον όρο σύμφωνα με άλλους νόμους αυτής της Δικαιοδοσίας.

ΤΜΗΜΑ2
Ανταλλαγή Πληροφοριών σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς

1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 6 και 22 της Σύμβασης και με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που είναι σύμφωνοι με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, κάθε Αρμόδια Αρχή ανταλλάσσει ετησίως με τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, ως προς τις οποίες η παρούσα Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή, σε αυτόματη βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει αυτών των κανόνων και οι οποίες προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.
1.2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι Αρμόδιες Αρχές των Δικαιοδοσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α αποστέλλουν, αλλά δεν λαμβάνουν, τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Οι Αρμόδιες Αρχές των Δικαιοδοσιών που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Α λαμβάνουν πάντα τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Οι Αρμόδιες Αρχές δεν αποστέλλουν αυτές τις πληροφορίες σε Αρμόδιες Αρχές των Δικαιοδοσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

2. Σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό άλλης Δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι:
α) το όνομα, η διεύθυνση, ο/(οι) Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και, στην περίπτωση οποιασδήποτε Οντότητας που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και η οποία, μετά την εφαρμογή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που είναι σύμφωνες με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι διαθέτει ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα, η επωνυμία, η διεύθυνση και ο/οι Α.Φ.Μ. της Οντότητας, καθώς και το όνομα, η διεύθυνση, ο/οι Α.Φ.Μ., και η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης κάθε Δηλωτέου Προσώπου
β) ο αριθμός λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού)
γ) η επωνυμία και ο αριθμός ταυτοποίησης (εάν υπάρχει) του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος
δ) το υπόλοιπο ή η αξία του λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της Αξίας Εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου) στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ή αυτής της περιόδου
ε) στην περίπτωση οποιουδήποτε Λογαριασμού θεματοφυλακής:
(1) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό (ή σε σχέση με τον λογαριασμό) κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων και
(2) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων, για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως, ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου του Λογαριασμού
στ) στην περίπτωση οποιουδήποτε Καταθετικού Λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων και
ζ) στην περίπτωση οποιουδήποτε λογαριασμού που δεν περιγράφεται στην υποπαράγραφο 2 (ε) ή (στ), το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού οποιωνδήποτε πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.

ΤΜΗΜΑ 3
Χρόνος και Τρόπος Ανταλλαγής Πληροφοριών

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών του Τμήματος 2, το ποσό και ο χαρακτηρισμός των πληρωμών που πραγματοποιούνται όσον αφορά έναν Δηλωτέο Λογαριασμό καθορίζονται σύμφωνα με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας της Δικαιοδοσίας που ανταλλάσσει τις πληροφορίες.

2. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών του Τμήματος 2, στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται προσδιορίζεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται κάθε σχετικό ποσό.

3. Ως προς την παράγραφο 2 του Τμήματος 2 και με την επιφύλαξη της διαδικασίας γνωστοποίησης που καθορίζεται στο Τμήμα 7, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών που προσδιορίζονται σ' αυτό, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται εκκινώντας από τα έτη που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ εντός εννέα μηνών μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται να ανταλλάσσονται πληροφορίες όσον αφορά ένα ημερολογιακό έτος μόνο εάν αμφότερες οι Αρμόδιες Αρχές έχουν θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την παρούσα Συμφωνία και εάν στις αντίστοιχες Δικαιοδοσίες τους έχει τεθεί σε ισχύ νομοθεσία που απαιτεί υποβολή στοιχείων ως προς αυτό το ημερολογιακό έτος, η οποία είναι σύμφωνη με το πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής που προβλέπεται στο Τμήμα 2, καθώς και τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς.

4. [έχει διαγραφεί]

5. Οι Αρμόδιες Αρχές ανταλλάσσουν αυτόματα τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Τμήμα 2, στο σχέδιο του κοινού προτύπου αναφοράς, σε Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML).

6. Οι Αρμόδιες Αρχές εργάζονται προς την κατεύθυνση και συμφωνούν σε μία ή περισσότερες μεθόδους για τη διαβίβαση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων κρυπτογράφησης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της τυποποίησης και την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας και των δαπανών και τα οποία προσδιορίζουν στο Παράρτημα Β.

ΤΜΗΜΑ 4
Συνεργασία για τη Συμμόρφωση και την Εφαρμογή

Μια Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί την άλλη Αρμόδια Αρχή όταν η πρώτη αναφερόμενη Αρμόδια Αρχή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα σφάλμα μπορεί να έχει οδηγήσει σε υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών ή ότι υφίσταται περίπτωση μη συμμόρφωσης από ένα Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που είναι σύμφωνες με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς. Η ειδοποιούμενη Αρμόδια Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο για να αντιμετωπίσει τα σφάλματα ή τη μη συμμόρφωση που περιγράφονται στην ειδοποίηση.

ΤΜΗΜΑ 5
Εμπιστευτικότητα και Διασφάλιση Δεδομένων

1. Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται υπόκεινται στους κανόνες εμπιστευτικότητας και σε άλλες διασφαλίσεις, ου προβλέπονται στη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που περιορίζουν τη χρήση των πληροφοριών, ου ανταλλάσσονται και, στο βαθμό που απαιτείται για να εξασφαλίζεται το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διασφαλίσεις που μπορούν να προσδιοριστούν από την Αρμόδια Αρχή που βρέχει τις πληροφορίες όπως απαιτείται βάσει του εσωτερικού της δικαίου και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα G.

2. Μια Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου αμέσως, αναφορικά με οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή μη τήρηση των διασφαλίσεων και οποιαδήποτε συνεπακόλουθη επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων. Η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ειδοποιά όλες τις Αρμόδιας Αρχές ως προς τις οποίες η παρούσα Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή με την πρώτη αναφερόμενη Αρμόδια Αρχή.

ΤΜΗΜΑ 6
Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις

1. Εάν προκύψουν οποιεσδήποτε δυσκολίες κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, μια Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με μία ή περισσότερες από τις Αρμόδιες Αρχές για την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίζουν την τήρηση της παρούσας Συμφωνίας. Η Αρμόδια Αρχή που ζήτησε τις διαβουλεύσεις διασφαλίζω ανάλογα με την περίπτωση, ότι η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ενημερώνεται για οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί και η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ενημερώνει όλες τις Αρμόδιες Αρχές, ακόμα κι εκείνες που δεν συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, για οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί.

2. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή συναίνεση δια γραπτής συμφωνίας όλων των Αρμόδιων Αρχών για τις οποίες η Συμφωνία είναι σε ισχύ.
Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, μια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη περιόδου ενός μηνός από την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής μιας τέτοιας γραπτής συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ 7
Διάρκεια της Συμφωνίας

1. Μια Αρμόδια Αρχή πρέπει να γνωστοποιήσει στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας ή το συντομότερο δυνατό αφότου η Δικαιοδοσία της διαθέτει τους απαραίτητους νομούς για την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς:
α) ότι η Δικαιοδοσία της διαθέτει τους απαραίτητους νόμους για την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς, προσδιορίζοντας τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος αναφορικά με τους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς, τους Νέους Λογαριασμούς, καθώς και την εφαρμογή ή ολοκλήρωση των διαδικασιών αναφοράς και δέουσας επιμέλειας
β) επιβεβαίωση σχετικά με το αν η Δικαιοδοσία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α
γ) προσδιορισμό μίας ή περισσότερων μεθόδων για τη διαβίβαση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης (Παράρτημα Β)
δ) προσδιορισμό των διασφαλίσεων, εάν υπάρχουν, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Παράρτημα Γ)
ε) ότι διαθέτει επαρκή μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των απαιτούμενων προτύπων εμπιστευτικότητας και διασφάλισης δεδομένων, επισυνάπτοντας το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για την εμπιστευτικότητα και τη διασφάλιση δεδομένων που θα συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Δ και
στ) έναν κατάλογο των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία, κατόπιν εθνικών νομοθετικών διαδικασιών (εάν υπάρχουν)
Οι Αρμόδιες Αρχές πρέπει να γνωστοποιούν στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου, αμέσως, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή πραγματοποιηθεί στα προαναφερθέντα Παραρτήματα.

2.1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή μεταξύ δύο Αρμόδιων Αρχών κατά τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (ί) την ημερομηνία κατά την οποία η δεύτερη από τις δύο Αρμόδιες Αρχές έχει παράσχει γνωστοποίηση στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης της Δικαιοδοσία της άλλης Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της υποπαραγράφου 1 (στ) και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, (ii) την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή για αμφότερες τις Δικαιοδοσίες.
2.2. Η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου τηρεί έναν κατάλογο που θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία και μεταξύ των οποίων η παρούσα Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα Ε).
2.3. Η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου δημοσιεύει στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ τις πληροφορίες που παρέχονται από Αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 1 (α) και (β). Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 1 (γ) έως (στ) καθίστανται διαθέσιμες σε άλλους υπογράφοντες κατόπιν γραπτού αιτήματος προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου.
3. Μια Αρμόδια Αρχή μπορεί να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της παρούσας Συμφωνίας με γραπτή ειδοποίηση προς άλλη Αρμόδια Αρχή, όταν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει ή έχει υπάρξει σημαντική μη συμμόρφωση προς την παρούσα Συμφωνία από τη δεύτερη Αρμόδια Αρχή. Αυτή η αναστολή έχει άμεση ισχύ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η σημαντική μη συμμόρφωση συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σ' αυτήν, τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και διασφάλισης δεδομένων της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης, την παράλειψη από την Αρμόδια Αρχή να παράσχει έγκαιρες ή επαρκείς πληροφορίες όπως απαιτείται βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή τον προσδιορισμό του καθεστώτος Οντοτήτων ή λογαριασμών ως Μη Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Εξαιρούμενων Λογαριασμών κατά τρόπο που ματαιώνει τους σκοπούς του Κοινού Προτύπου Αναφοράς.
4. Μια Αρμόδια Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη συμμετοχή της στην παρούσα Συμφωνία ή σε σχέση με μια συγκεκριμένη Αρμόδια Αρχή, με γραπτή γνωστοποίηση της καταγγελίας στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου. Αυτή η καταγγελία τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της καταγγελίας. Σε περίπτωση καταγγελίας, όλες οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί προγενέστερα βάσει της παρούσας Συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 8
Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου

1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συμφωνία, η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ενημερώνει όλες τις Αρμόδιες Αρχές για οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις που έχει λάβει βάσει της παρούσας Συμφωνίας και ενημερώνει όλους τους υπογράφοντες την Συμφωνία όταν μια νέα Αρμόδια Αρχή υπογράφει τη Συμφωνία.
2. Όλοι οι υπογράφοντες τη Συμφωνία μοιράζονται εξίσου, σε ετήσια βάση, τις δαπάνες για τη διαχείριση της Συμφωνίας από τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οι χώρες που πληρούν τα κριτήρια απαλλάσσονται από τον επιμερισμό των δαπανών σύμφωνα με το Άρθρο Χ του Εσωτερικού Κανονισμού του Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης.
Συντάσσεται στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, και αμφότερα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
[Προς συμπλήρωση]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
[Προς συμπλήρωση]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[Προς συμπλήρωση]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
[Προς συμπλήρωση]

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
[Προς συμπλήρωση]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Λογαριασμοί Που ορίζονται ως Πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών έως
Νέοι Λογαριασμοί Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός που τηρείται από Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ανοίχθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Σεπτέμβριος 2017
Ατομικοί Λογαριασμοί Υψηλής Αξίας Ατομικοί Λογαριασμοί Χαμηλότερης Αξίας Λογαριασμοί Οντοτήτων
Προϋπάρχοντες Λογαριασμοί Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός που τηρείται από Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015. Σεπτέμβριος 2017 Σεπτέμβριος 2017 ή Σεπτέμβριος 2018, ανάλογα με το πότε προσδιορίστηκε ως δηλωτέος Σεπτέμβριος 2017 ή Σεπτέμβριος 2018, ανάλογα με το πότε προσδιορίστηκε ως δηλωτέος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7 (1) (γ) ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
[Ημερομηνία] 21.4.2016
Η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ενημερώνει την Γραμματεία του Συντονιστικού Οργάνου ότι, προτίθεται να διαβιβάσει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται σύμφωνα με το Τμήμα 2 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μέσω και σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο διαβίβασης:
- Το Κοινό Σύστημα Διαβίβασης του ΟΟΣΑ, το οποίο αναπτύσσεται αυτήν την περίοδο από κοινού από τον ΟΟΣΑ, το Φόρουμ για την Φορολογική Διοίκηση και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.
Αυτή η γνωστοποίηση παραμένει σε ισχύ έως ότου η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ενημερωθεί για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας γνωστοποίησης.
Για την Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ<
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7 (1) (δ) ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
31 Ιανουαρίου 2016
Η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ενημερώνει την Γραμματεία του Συντονιστικού Οργάνου ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Τμήμα 2 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών νια την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες διασφαλίσεις στη λαμβάνουσα Δικαιοδοσία αναφορικά μετά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ βάσει της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών:

Όταν η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έχει θέσει σε ισχύ και εφαρμογή μια Συμφωνία με μία Αρμόδια Αρχή μίας Δικαιοδοσίας άλλη από μία Δικαιοδοσία της οποίας το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει αξιολογηθεί ως επαρκές από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θα θεωρήσει ότι υποχρεούται να παράσχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Τμήμα 2 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες διασφαλίσεις στη λαμβάνουσα Δικαιοδοσία αναφορικά μετά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ βάσει αυτής της ισχύουσας συμφωνίας:

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων
Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή, εκτός από:
- αιτήματα τα οποία είναι προδήλως καταχρηστικά, λόγω μη ευλόγων χρονικών διαστημάτων, του αριθμού τους, ή του επαναληπτικού ή συστηματικού χαρακτήρα τους- ή
- αιτήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αξιολόγηση, τον έλεγχο, τη συλλογή, ή την είσπραξη των φόρων, ή την επιβολή ή την ποινική δίωξη αναφορικά με τους φόρους, ή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τη λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή.
Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους, έχουν επίσης το δικαίωμα στη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους, εφόσον αυτά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αποδεικνύονται ότι είναι ανακριβή. Εάν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι για να αμφισβητήσει τη νομιμότητα του αιτήματος, η λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις πριν από την ανάληψη δράσης.
Εάν η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ενημερώνει τη λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή ότι παρείχε ανακριβή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, η λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή θα διορθώσει, θα τροποποιήσει ή θα διαγράψει αυτά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά περίπτωση.

Δικαίωμα αποζημίωσης
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την ανάλογη αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν βλάβη εξαιτίας της εσφαλμένης χρήσης από τη λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που παρείχε η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Διατήρηση δεδομένων
Η λαμβάνουσα Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης:
α) Ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ή μπορεί να αναγνωριστεί φυσικό πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί είναι εκείνο το οποίο μπορεί να προσδιορισθεί, αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που προσδιορίζουν τη φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του
β) Οι όροι «Δικαιοδοσία» και «Αρμόδια Αρχή» έχουν την έννοια που ορίζεται στη Σύμβαση σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως έχει τροποποιηθεί
γ) Ο όρος «Συμφωνία σε ισχύ και εφαρμογή» έχει την έννοια που ορίζεται στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και
δ) Οι Δικαιοδοσίες των οποίων το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει αξιολογηθεί ως επαρκές από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// ec.europa.eu/justice/data-protection/intemationaltransfers/adequacy/indexen.htm
Αυτή η γνωστοποίηση παραμένει σε ισχύ έως ότου η Γραμματεία του Συντονιστικού Οργάνου ενημερωθεί για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας γνωστοποίησης.

Για την Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7 (1)(ε) ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
31 Ιανουαρίου 2016

Η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με το παρόν γνωστοποιεί στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ότι διαθέτει επαρκή μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών εμπιστευτικότητας και διασφάλισης δεδομένων που απαιτούνται από το Τμήμα 5 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και από το Άρθρο 22 της Σύμβασης σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα.

Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης, η Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ επιθυμεί να επικαλεστεί το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τη διασφάλιση δεδομένων που περιέχεται στην τελική έκθεση αξιολόγησης ως προς την εμπιστευτικότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 47 του προκαταρκτικού μηχανισμού για την αξιολόγηση της Εμπιστευτικότητας και της Διασφάλισης Δεδομένων για σκοπούς Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών, του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς (CTPA/GFTEI(2015)2), και καλεί τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου να επισυνάψει το εν λόγω ερωτηματολόγιο στην παρούσα γνωστοποίηση.

Η παρούσα γνωστοποίηση παραμένει σε ισχύ έως ότου η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου ενημερωθεί για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας γνωστοποίησης.

Για την Αρμόδια Αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ