.

Άρθρο έκτο
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται αναφορικά με οποιεσδήποτε δύο Αρμόδιες Αρχές ισχύει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Τμήματος 7, παράγραφος 2.1 αυτής.

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων δεύτερου έως και πέμπτου του νόμου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016.