.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα:

α. Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. Οι χρηματοδοτήσεις καλύπτουν, ενδεικτικά, τα έξοδα μισθοδοσίας ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές, δαπάνες αναλωσίμων, ταξίδια, έξοδα δημοσιοποίησης του ερευνητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

β. Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα - διδακτορικών μελετών.

γ. Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού.

δ. Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

ε. Υποστηρίζει, μέσω εφάπαξ χρηματοδότησης, τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να προέρχονται από τους πόρους της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

στ. Παρέχει συναφείς υπηρεσίες προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

ζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και με φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης, τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των λοιπών δράσεων και γενικότερα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.

2α. Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των νόμων 2083/1992 και 3685/2008. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις.

β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.