.

Άρθρο 1
Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής: Ίδρυμα). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)».

2. Το Ίδρυμα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

3. Το Ίδρυμα απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρων, για τα έσοδα που αποκτά κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και του φόρου κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων.

4. Το Ίδρυμα εδρεύει στην Αθήνα. Υπηρεσίες και γραφεία του Ιδρύματος μπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας.

5. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής: Υπουργός).