.

Άρθρο 3
Περιουσία - Πόροι του Ιδρύματος

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι: α. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από

τον Κρατικό Προϋπολογισμό (τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

β. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

γ. Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η χρηματοδότηση που θα καταβληθεί βάσει της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυμα κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.