.

Άρθρο 5
Προκηρύξεις και αξιολόγηση προτάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έτος η κατανομή των πόρων του Ιδρύματος ανά κατηγορία δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εξοπλισμός, κ.λπ.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (ετήσιος προγραμματισμός δράσεων).

2. Οι προκηρύξεις αφορούν ενδεικτικά τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, ιατρική και επιστήμες υγείας, γεωπονικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες.

3. Ο Διευθυντής συντάσσει και δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος τις προκηρύξεις για τις κατηγορίες δράσεις του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής των πόρων, τον ετήσιο προγραμματισμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικού εξοπλισμού, οι προκηρύξεις δημοσιεύονται μια φορά κάθε έτος, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων.

4. Με τις προκηρύξεις ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι στόχοι του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονομικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και διευκρινίσεις για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση ενεργείται με αποκλειστικό γνώμονα την επιστημονική επάρκεια και την ποιότητα των προτάσεων και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 (Α΄258) και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους αξιολογητές ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Διευθυντή του Ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης.

8. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής ενστάσεων που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από αυτά της επιτροπής της παραγράφου 6. Η επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

9. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

10. Για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών των επιτροπών των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει. Οι εν λόγω αμοιβές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.