.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση της αποστολής του. Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ορίζονται για πλήρη θητεία και δεν παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και από φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) καθορίζει, κάθε διετία, με απόφασή του, τα κριτήρια που τεκμηριώνουν σημαντική ερευνητική επίδοση και τα οποία πρέπει να πληρούν τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και οι φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, προκειμένου να ορίσουν μέλη στη Γ.Σ. του Ιδρύματος.

β. Εν συνεχεία, το ΕΣΕΚ, καταρτίζει κατάλογο των φορέων που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και τον γνωστοποιεί στο ΕΣ και στους φορείς.

γ. Η Σύγκλητος και το Δ.Σ. κάθε φορέα που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, προκειμένου να στελεχώσει τη Γ.Σ. του Ιδρύματος.

δ. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και το Δ.Σ. του φορέα του άρθρου 13α του Ν. 4310/ 2014 αντιστοίχως, επιλέγουν το τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του και η Διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του από τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.

3. Η συγκρότηση της Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:

α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι..

β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.

5. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Η σύνθεση της Γ.Σ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της Γ.Σ., τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή θητεία με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.

6. Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζητεί από τον οικείο φορέα να επιλέξει το νέο μέλος (τακτικό με τον αναπληρωτή του) για τη διαδοχή των αποχωρούντων. Αν ο φορέας παραλείψει εντός της ως άνω προθεσμίας να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των καθηγητών ή ερευνητών του οικείου φορέα το νέο μέλος (τακτικό και αναπληρωτή).

7. Η Γ.Σ. μετά τη συγκρότησή της σε σώμα λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη της εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τα 3/4 του αρχικού αριθμού. Στην περίπτωση που περισσότερα από το 1/4 των μελών της Γ.Σ. βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή ελλείπουν, οι φορείς από τους οποίους αυτοί προέρχονται επιλέγουν νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Αν ο φορέας παραλείψει εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έλλειψης ή της μόνιμης αδυναμίας του μέλους να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει από τον εν λόγω φορέα το νέο μέλος (τακτικό και αναπληρωτή).

8. Μέλος της Γ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργού για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος.

9. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται από τα μέλη της για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια (1) φορά. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

10. Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

γ. Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους.

δ. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του Ιδρύματος.

11. Η Γ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.