.

Άρθρο 9
Διευθυντής

1. O Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

2. Ο Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Η απόφαση διορισμού του Διευθυντή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του διαδόχου του, και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Ο διορισμός νέου Διευθυντή γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία.

3. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως:

α. Το ΕΣ του Ιδρύματος εκδίδει και δημοσιεύει, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

β. Το ΕΣ ορίζει, από τα μέλη του, τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποδεικνύει στο ΕΣ τους πέντε (5) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, τους οποίους και τους καλεί σε ακρόαση ενώπιον του ΕΣ. Το ΕΣ επιλέγει έναν από αυτούς για τη θέση του Διευθυντή.

4. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος εισηγείται στο ΕΣ το διορισμό δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών, τους οποίους επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές έχουν αντίστοιχα προσόντα με αυτά του Διευθυντή. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος διορίζονται από το ΕΣ για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Η απόφαση διορισμού των Αναπληρωτών Διευθυντών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ποιος εκ των Αναπληρωτών Διευθυντών θα αναπληρώνει τον Διευθυντή.

5. Το ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) και απόφαση έξι (6) μελών του, μπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές Διευθυντές, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

6. Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:

α. Με την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. ή του ΕΣ του Ιδρύματος.

β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης του Ιδρύματος.

γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, του αντιδημάρχου, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής ερευνητικού κέντρου αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του.

7. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.

β. Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ.

γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους.

ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ..

στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.

ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

8. Ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του στους Αναπληρωτές Διευθυντές και να μεταβιβάζει σε αυτούς ή σε υπάλληλο του Ιδρύματος το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή του.

9. Ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή και των Αναπληρωτών Διευθυντών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.