.

Άρθρο 10
Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται και απασχολείται σε αυτό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το Ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Το εν λόγω προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2016.

2. Στο ίδρυμα μπορεί να απασχοληθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως τριετούς (3ετούς) διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή (3μελή) επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/ 1997 (Α΄ 206), όπως ισχύει.

3. Στο Ίδρυμα μπορούν να αποσπασθούν, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, εργαζόμενοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργού και του Υπουργού του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

4. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του απασχολούμενου, με κάθε είδους σύμβαση, προσωπικού του Ιδρύματος επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.